Face-to-Mill


FragmenteringGruvbrytning

fullscale

Luleå tekniska universitet

2017-07-01


Daniel Johansson

2019-06-30

201702208

Syfte och mål
Målet med detta projektförslag är att förbättra produktionskapaciteten i storskaliga dagbrottsgruvor. Detta genom att implementera och utveckla kunskapen från föregående projekt till hela gruvan och efterföljande anrikningsverk, så att en total optimering av styckefallet och processen kan göras.

Upplägg och genomförande
Projektet kommer att arbeta med stora mängder data, som samlas in från hela produktionskedjan. De nyckeltal, samband och processer som det föregående projektet har utvecklat kommer att utvärderas med hjälp av ”Big-data analysis” med ett trend- och långtidsperspektiv. Den föreslagna metodiken innebär att akademi och industripartners genomför utvecklingsinsatser i samråd och tillsammans. För att minska ledtider för implementering och kunskapsutbyte, så kommer kontinuerliga projektmöten och workshops att genomföras.

Förväntade resultat
Förutom en ökad produktionskapacitet, så förväntas projektet utveckla och tillämpa laddtekniker som tar hänsyn till bergmassans egenskaper och prognostiserad malbarheten i anrikningsverket. Till detta kommer djupare kunskap hur verk och gruva kan optimera sina processer. Resultaten kommer att spridas genom workshops samt vetenskapliga artiklar och konferensartiklar.

FacebookTwitterLinkedInEmail