Stokastisk gruvdesign


DigitaliseringGruvbrytningProduktivitet

Pre-study

Gosselin Mining AB

2018-03-01

McEwen Mining Inc., SOFRECO


Mathieu Gosselin

2018-09-30

201705436

Syfte och mål
Geologisk osäkerhet har en betydande inverkan på det verkliga värdet hos gruvprojekt. Ett nytt tillvägagångssätt föreslås för att designa dagbrottsgruvor baserat på geologisk osäkerhet som kombinerar stokastiskt simulerade geologiska modeller och traditionell optimering med rutinmässigt använda implementeringar. Tillvägagångssättet bygger på att utveckla en design som maximerar fördelarna och minimerar risker. Denna förstudie syftar till att utveckla, verifiera och validera utveckling och kommersiell potential för denna nya metod i framtida fullskaliga innovationsprojekt.

Upplägg och genomförande
Generera 10–15 simulerade malmkroppsmodeller med sGems programvara. Importera de simulerade malmkroppsmodellerna i programvaran COSMO Suite och genomföra stokastisk gruvdesign för att optimera malmen. WP 1: Simulated block model generation. WP 2: Samtidig stokastisk optimering. WP 3: stokastisk gruvdesign och resultatjämförelser.

Förväntade resultat
Vid brytning i dagbrott har tester visat att ett stokastiskt tillvägagångssätt ökar värdet med 10 till 25 procent jämfört med de traditionella schemaläggningsmetoderna. Värdet som genereras med stokastiska lösningar är alltid större än eller lika med det värde som kan erhållas med hjälp av ett deterministiskt tillvägagångssätt. Det faktum att en stokastisk heltalsformuleringslösning av problemet med produktionsschedulering genererar ett högre värde återspeglar vikten av att införliva geologisk osäkerhet i problemformuleringen.

FacebookTwitterLinkedInEmail