Utvinning av tellur som flyktig fluorförening


Mineralteknik

feasibility


2016-09-01


Johanne Mouzon

2017-02-28

Syfte och mål
I detta projekt syftade vi till att validera konceptet av att utvinna tellur med en innovativ teknik som kallas för vätske-gasseparation: LIGEX-processen. Denna process kräver fluorering av tellur till en flyktig fluorid. Därför var målen att identifiera de mest lovande metoderna för att fluorera tellur beroende på ingångsmaterialet samt att försöka fluorera ett material som innehåller tellur i labbskala. Båda målen uppfylldes. En lovande metod för att fluorera telluroxid har identifierats och utvecklats experimentellt.

Upplägg och genomförande
Projektet bestod av två delar: 1. Beräkningar av termodynamiska jämvikter för att utvärdera möjligheten att fluorera tellur i metallisk (såsom i Bolidens koppartellurid) eller oxidform med vätefluorid (HF) eller fluorgas. 2. En experimentell del där vi försökte fluorera telluroxid TeO2 med HF. Två olika metoder testades, nämligen direkt fluorering med gasformiga vattenfri HF och upplösning i en utspädd vattenlösning av HF tillsammans med fluoridsalter av alkalimetaller. Endast den andra metoden visade sig fungera.

Resultat
Tellur i ingångsmaterialet bör vara redan oxiderat för att underlätta fluorering. Vi lyckades med att fluorera telluroxid TeO2 till TeF5– joner i vattenlösning. Men detta är inte tillräckligt för att kunna användas i LIGEX-processen och erhålla gasflyktig TeF6. Därför måste denna metod utvecklas vidare genom att använda tellurtrioxid TeO3 i stället för TeO2 för att förhoppningsvis kunna bilda TeF7– joner. Dessa joner tros kunna separeras med vätskeextraktion och kunna ge TeF6 med hög renhet i efterhand, vilket skulle innebära en stor vetenskaplig och innovationshöjd.

FacebookTwitterLinkedInEmail