Från ord till handling – hållbarhetsledningssystem för social acceptans


Social acceptans

fullscale

Luleå tekniska universitet

2017-06-01

Boliden, Svemin


Helena Ranängen

2020-06-30

201702199

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att förbättra den svenska gruvindustrins hållbarhetsarbete genom att utveckla och införa ett hållbarhetsledningssystem (HLS) för social acceptans som baserat på intressentdialog skapar, implementerar, värderar och utvecklar hållbara arbetsprocesser längs hela värdekedjan.

Upplägg och genomförande
Projektet kommer att genomföras med hjälp av: 1. Litteraturstudier. 2. Interaktiva workshops. 3. Intressentenkäter. 4. Intressentintervjuer. 5. Utveckling och dokumentering av HLS. 6. Spridning av resultat via nationella och internationella konferenser samt vetenskapliga publikationer.

Förväntade resultat
Med utgångspunkt i företagets behov och befintliga ledningssystemsarbete (”göra saker rätt”), kommer vi att utveckla och integrera ett intressentdrivet och värdebaserat (”göra rätt saker”) HLS. Projektet avser att testa om tidigare forskning som är mer konceptuell till sin natur, går att tillämpa i praktiken. HLS ska integreras i företagets befintliga verksamhetsledningsarbete och kommer därmed att ge ett viktigt bidrag till empirisk forskning kring hur CSR praktiseras med ett inifrånperspektiv.

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail