Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg


Återvinning och metallurgiMinskad miljöpåverkanResurseffektivitetSlagg

fullscale


2016-08-01


Caisa Samuelsson

2019-07-31

Syfte och mål
Målet med projektet är ny cirkulär användning av fayalitslagg från basmetallsmältverk genom utveckling av nya applikationer och säkerställande av tekniska och miljömässiga egenskaper. Forskning kommer att bedrivas för att ta fram fördjupad och grundläggande förståelse för slaggegenskaper både i smältprocessen och i efterföljande avsvalning samt framför allt förståelse för lakningsmekanismer, hur dessa påverkas av slaggens egenskaper och hur det påverkar omgivande miljö i dess användning som produkt.

Upplägg och genomförande
Projektet kommer att baseras på experimentellt arbete i labskala, karaktärisering av material och teoretiska studier med hjälp av termodynamiska modelleringsverktyg. Projektet kommer att drivas i nära samarbete med industri och innefatta försök i drift- och pilotskala. En projektgrupp med deltagare från industriparter kommer att bildas och regelbundna möten säkerställer samordning av arbetet. Seminarier kommer att anordnas inom projektet. En ny doktorand kommer att rekryteras som tillsammans med seniora forskare kommer att genomföra forskningsstudier.

Förväntade resultat
Projektet förväntas leda till: 1. Ny grundläggande kunskap om slaggens egenskaper i smältprocesser och hur förändringar i slaggens sammansättning påverkar dess kemiska, fysikaliska och miljömässiga egenskaper. 2. Förståelse för vilka parametrar som styr lakning av metaller från slaggen efter avsvalning och då den utsätts för åldring. Genom ny kunskap och utveckling av mätmetoder förväntas kvaliteten på slaggprodukter kunna säkerställas i befintliga och nya applikationer, vilket leder till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

FacebookTwitterLinkedInEmail