Att upphäva kön i den svenska gruvindustrins innovationssystem – en pilotstudie


Attraktiva arbetsplatser

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2015-09-01


Ylva Fältholm

2016-06-30

201501293

Syfte och mål
Syftet är att beskriva den svenska och globala gruvindustrins innovationssystem; dess könsmässigt präglade mönster, strukturer och diskurser. Vi visar att, trots att den globala gruvindustrin präglas av traditionella och mansdominerade mönster, genomgår den svenska gruvindustrin en positiv förändring, t ex genom att genus och jämställdhet är på agendan och del av den dagliga diskursen. Målet är att projektets resultat används vid åtgärder som ytterligare stärker innovationssystemets utveckling.

Upplägg och genomförande
Vi har genomfört åtta djupintervjuer med centrala aktörer (fyra kvinnor och fyra män) i den svenska gruvindustrins innovationssystem, som sedan analyserats både ur ett genus och ett innovationsperspektiv. Genom att använda sökmotorn WebCorp Live har vi laddat ned och analyserat ett stort antal internationella texter från webben. Våra söktermer och fraser har varit ’women’, ’gender’ samt ’diversity’, var och en i kombination med ’in mining’. Analys av texter har påverkat utformning och analys av intervjuerna och vice versa.

Resultat
Den positiva utveckling som den svenska gruvindustrins innovationssystem genomgår är sannolikt resultatet av genusmedvetna HR- och innovationsstrategier, framtagna både av industrin och akademi, men också av myndigheter, forskningsfinansiärer och forskningsprogram. Denna utveckling, om förstärkt av ytterligare åtgärder, har potential att skapa förutsättningar för ett positivt innovationsklimat för både kvinnor och män. På global nivå kan resultaten användas till att utveckla genusmedvetna kompetensförsörjningsstrategier.

FacebookTwitterLinkedInEmail