Uppdaterad färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring


strategic

Hanna Stenegren

2021-05-012022-06-30

202102419

Syfte och mål

Projektet syftar till att uppdatera färdplanen för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring så att den motsvarar de senaste prognoserna, ger en tydlig bra översikt av de projekt för klimatomställning som pågår i branschen, identifierar forsknings- och innovationsbehoven för att realisera färdplanen, samt belyser gruvnäringens produkter som möjliggörare för produkter som krävs i klimatomställningen i ett europeiskt och globalt perspektiv.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet ska vara en uppdaterad färdplan baserat på en faktabaserad och gemensam syn av det senaste kunskapsläget, som pekar ut vilka alternativ som bedöms som mest relevanta idag för att nå fossilfrihet, och förutsättningarna för olika vägval. Ett perspektiv på de svenska produkternas klimatnytta ska utvecklas. En bedömning av samhällets kortsiktiga och långsiktiga behov av metaller och mineral ska också ingå, samt relateras till Sveriges potential att bidra till att tillgodose Sveriges och EU:s metall- och mineralbehov.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i två underlagsrapporter, och den uppdaterade färdplanen görs på basis av dessa. 1. Ambitionshöjningar, investeringar och projekt i branschen, samt elbehov och andra förutsättningar för genomförande, identifieras i dialog med branschens företag 2. Kvalificerad framtidsinriktad spaning hur framtidens fossilfria gruva kan se ut genomförs. 3. Beräkning av och potential för global ”klimatnytta” av gruv- och mineralbranschens nuvarande och kommande produkter 4. Identifiering av relaterade forskningsbehov för att realisera färdplanen 5. Kommunikation

FacebookTwitterLinkedInEmail