Hydrogen Peroxide Emulsion


fullscale

AB Etken Teknologi

2020-03-01


Tim Hunt

2021-08-31

201905189

Syfte och mål

Projektet syftar till att utreda den kommersiella gångbarheten i en ny typ av bulksprängämne baserat på väteperoxid (HPG) och jämföra detta med dagens sprängämnen som är baserade på ammoniumnitrat (AN). HPG- sprängämnet erbjuder många miljömässiga och andra fördelar jämfört med AN sprängämnen utan att påverka effekten. HPG-sprängämnets egenskaper har bevisats i laboratoriemiljö och i mindre bergtester och måste nu testas i fullskaliga salvor i en realistisk driftsmiljö för att i detalj utreda tillvägagångssättet för en framtida kommersialisering och implementering.

Förväntade effekter och resultat

Sprängtesterna med HPG i Bolidens underjordsgruva förväntas ge brytresultat jämförbara med Bolidens nuvarande resultat från användning av AN baserade sprängämnen. Utöver denna målsättning finns även en förväntan att den miljömässiga mätningen och datainsamlingen påvisar en tydlig minskning av halten NOx och CO i spränggaserna. Testerna förväntas också resultera i en bättre förståelse för hur HPG ska hanteras i laddningsförfarandet och att en laddningsprocedur snarlik den som används idag skall utformas i syfte att erbjuda en smidig övergång till HPG från AN baserat sprängämne

Planerat upplägg och genomförande

Testerna kommer att inledas med reaktivitetstester mellan HPG och de olika mineraler och kemikalier som normalt finns i Bolidens operationella miljö. Sprängtester kommer initialt att genomföras i LTU:s testcell i Grindsjön där spränggaser och detonationshastigheter uppmäts. 12 provsalvor i Bolidens gruva planeras i olika skalor där slutmålet är att fulla driftsalvor ska kunna skjutas kontinuerligt givet tidigare resultat. Bolidens och Etkens personal kommer att vara närvarande vid all testning för att säkerställa att Bolidens och Etkens testparametrar efterföljs.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

 

Hydrogen Peroxide Emulsion

FacebookTwitterLinkedInEmail