Minskning av kväveutsläpp i gruvprocesser och dämpad miljöpåverkan vid gruvdrift I


Efterbehandling och miljöprestanda

fullscale

Sveriges Lantbruksuniversitet

2013-09-01

LKAB, Boliden, LTU, RTC, UU


Frauke Ecke

2015-08-31

201303325

Syfte och mål
Det övergripande målet med miNing är att minska kvävehalterna i avrinningen inom gruvområden så att kvävehalter i recipienter ligger på nivåer som överensstämmer med nationell och internationell lagstiftning. Delprojekten jobbar för att nå detta mål, men slutgiltiga resultat har ännu ej erhållits utan kommer enligt överenskommelse med Vinnova och gruvbolagen att bli klara under steg 2 (dnr 2014-01134).

Upplägg och genomförande
mNing är uppdelat i tre delprojekt: 1) Bioreaktorn och gråbergsdeponier, 2) Kvävereduktion i gruvdammar och 3) Våtmarker. Inom varje delprojekt används en forskningsansats som är anpassad till respektive delmål och de naturliga förutsättningarna. Viktiga metoder omfattar laboratorie- och fält- (in situ) studier där målparametrar följs och miljövariabler manipuleras för att nå en optimal kvävereduktion.

Förväntade resultat
I de flesta delprojekten har inga slutgiltiga resultat framkommit. Data från steg 1 (denna rapport) kommer att utvärderas under projekttiden för steg 2 (dnr 2014-01134). Inom våtmarksdelen kan vi dock redan nu konstatera att a) kvävereduktionspotentialen varierar signifikant mellan olika våtmarksarter och b) den dominerande reduktionsvägen (upptag eller avgång som kvävgas) är artberoende. Dessa resultat är mycket viktiga för designen av framtida våtmarker.

FacebookTwitterLinkedInEmail