Uppdatering av Kompetensförsörjningsfärdplan för Stål- och Gruvnationen Sverige


Pre-study

Jesper Hedin

2021-11-012022-08-31

202104413

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förnya och uppdatera den svenska stål- och gruvindustrins kompetensfärdplan (Kompetensfärdplan: Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige, september 2019). Målet är att presentera en Kompetensfärdplan med en uppdaterad nuläges- och behovsanalysen samt förtydliga och konkretisera de satsningar som krävas för att säkerställa att industrins kompetensoch utbildningsbehov på samtliga nivåer tillgodoses på både lång och kort sikt.

Förväntade effekter och resultat

En uppdaterad färdplan som används i olika sammanhang. färdplanen visar på de insatser som behövs göras, både av företagen och det om givande samhället. Med färdplanen ska arbetet kunna samordnas och prioriteras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i huvudsak av samma organisation som gjorde den förra kompetensfärdplanen, Paues Åberg. Arbetet är föreslaget är främst fokusera på 3 delar. 1. Göra redaktionella ändringar. 2. Ny textproduktion. 3. Nya reformförslag. Arbetet kommer att ske genom intervjuer och literatur-arbete

FacebookTwitterLinkedInEmail