Sannolikhetsbaserad dimensionering av underjords- och dagbrottsgruvor


Pre-study

Catrin Edelbro

2022-03-012022-09-30

202104705

Syfte och mål

Projektets mål är att utvärdera potentialen för, och möjligheterna med, att använda sannolikhetsbaserad dimensionering för gruvor. Det specifika syftet är att beskriva för vilka typer av problem och bergförhållanden i gruvan som sannolikhetsbaserade metoder är lämplig att använda. Vidare att ge förslag på hur sannolikhetsbaserad dimensionering kan integreras i dimensioneringsprocessen och i riskbaserat beslutsfattande.

Förväntade effekter och resultat

Resultat från en litteratur- och praktikfallsstudie med fokus på sannolikhetsbaserad dimensionering inom infrastruktur (t.ex trafiktunnlar) samt gruva kommer presenteras. Vidare publiceras resultat från en omvärldsanalys där exempel på sannolikhetsbaserade dimensioneringsmetodiker använts som underlag vid riskbaserat beslutsfattande. Förstudien är ett viktigt steg mot tillämpandet av dessa metoder vilket bedöms i slutänden kunna ge ett bättre bergmekaniskt beslutsstöd, tydligare riskhantering, en säkrare arbetsmiljö och en förbättrad produktionseffektivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är planerat att utföras i fyra arbetspaket med start i mars 2022. Innehållet i arbetspaketen är: Projektkoordinering, omvärlds- och praktikfallsstudie, beskriva gruvspecifika problem för vilka sannolikhetsbaserad dimensionering är tillämpbar samt rapportering och extern kommunikation. Resultatet presenteras i en slutlig rapport samt en artikel.

FacebookTwitterLinkedInEmail