Nyttiggörande av metaller och energi i fines från fragmenteringsanläggning


Återvinning och metallurgiAvfall och restprodukter

Pre-study

Swerea MEFOS AB

2015-09-01


Lena Sundqvist Ökvist

2016-02-29

201501440

Syfte och mål
Trots högt innehåll av värdefulla metaller och energirika komponenter i magnetisk fines som genereras vid fragmenteringsanläggningar deponeras materialet i nuläget. Anledningen till detta beror främst på materialets komplexa sammansättning som gör att konventionella upparbetningsmetoder inte är tillräckligt effektiva. Förstudien har resulterat i identifiering av en möjlig processväg för återvinning av metaller och energirika komponenter med potential att vara mer miljö- och energimässigt fördelaktig än deponering.

Upplägg och genomförande
Upparbetning av magnetisk fines har undersökts genom förbehandling i en tornadoprocess följt av separation med mineraltekniska metoder. På grund av projektets storlek har upparbetning av materialet studerats för ett begränsat antal försök och materialmängd. Upplägget har därmed anpassats för att kunna ge en indikativ uppfattning om vald processväg kan resultera i lönsam återvinning av materialet. Förstudien kan därmed användas som ett underlag till ett framtida fullskaligt projekt där mer omfattande försök tillåts för verifiering och optimering av resultaten.

Resultat
Resultaten i förstudien bedöms uppfylla de tidigare uppsatta målen väl då de visar på god potential för återvinning av värdefulla metaller och energi i magnetisk fines. Den studerade processvägen för upparbetning av materialet kan därför användas som underlag till ett framtida fullskaligt projekt för att utvärdera möjligheterna till en industriell implementering. I förlängningen förväntas den framtida effekten innebära ökade återvinningsgrader av materialet med minskat behov av deponering och miljöpåverkan till följd.

FacebookTwitterLinkedInEmail