Användning av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i reaktivt gruvavfall – en förstudie


Efterbehandling och miljöprestanda

Pre-study

Luleå tekniska universitet

2013-09-01

Boliden, Dragon Mining


Lena Alakangas

2014-02-28

201303283

Syfte och mål
Förstudiens syfte var att sammanställa tillgängliga restprodukter och avfall i främst Sverige med fokus på fallande och lagrade mängder, deras kemiska, fysikaliska och tekniska egenskaper samt att diskutera logistik och ekonomi kring transport av dessa material. Resultaten har legat till grund för bedömning av vilka restprodukter som är intressanta att använda vid efterbehandling och inhibering av gruvavfall. En rapport ”Kartläggning av restprodukter för efterbehandling och inhibering av gruvavfall; funktion, tillgång och logistik” har framställts.

Upplägg och genomförande
Projektet har varit relativt tidskrävande, och inneburit personliga kontakter med företag i kombination med litteraturstudier. Projekt- och styrgrupp har bestått av personer från Luleå tekniska universitet, Dragon mining, Boliden Ecoloop, Processum och Ramböll. Ett antal personer har arbetat direkt med att kartlägga informationen och skriva rapporten. Under arbetets gång har resultaten diskuterats i projektgruppen, styrgruppen och andra industrier. Upplägget har fungerat bra och tidsplanen varit rimlig.

Resultat
Resultatet blev som planerat en rapport ”Kartläggning av restprodukter för efterbehandling och inhibering av gruvavfall; funktion, tillgång och logistik” där restprodukter identifierats och granskats, och där kritiska faktorer för specifika funktioner vid efterbehandling av gruvavfall identifierats. Rapporten kommer att publiceras på Luleå tekniska universitet under våren 2014. Projektet har lett till utarbetande av ett forskningsprojekt, och kontakter med andra inustrier har etablerats.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail