Svavelrening av svavelrika järnmalmsfyndigheter


Pre-study

Swerim AB

2021-03-01


Mikael Larsson

2021-10-31

202004457

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie är att öka kunskap nödvändig för att utveckla en termisk behandlingsmetod för att effektivt rena svavel från en mineralisering. Studien kommer undersöka olika mekanismer och förbehandlings steg nödvändiga för att utveckla konceptet att testas i pilotskala. Det övergripande målet är att utveckla ett processkoncept som möjliggör att behandla och omvandla svavel innehållande mineraliseringar till brytvärd malm.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade mål efter en lyckosam utveckling i pilotskala: -Utvecklat ett energieffektivt processkoncept, fossilfri process med högt nyttigörande av kemisk energi -Ökade utbyten, förväntad ökad Fe utbyte 3-6% jfr med flotation -Kostnadseffektiv hantering och produktion -Produktifiering av svavel -Utveckling av svavelrik mineralisering till brytvärd malm Specifika resultat efter genomförd förstudie -Ökad förståelse om processbetingelser i ny process för att möjliggöra effektiv process -Plan för storskaliga pilotförsök

Planerat upplägg och genomförande

Inledande studier på mineraliseringen indikerar att samtidig termisk behandling och rening av oönskad svavel i malmen är möjlig. Ett rostningsförfarande är att föredra för att driva av svavel och rena denna i form av SO2. Arbetet i projektet består av följande aktiviteter: -Teoretisk studie rörande termisk behandling (roterugn, fluidiserad bädd etc) -Termodynamisk studie rörande möjliga processfönster -Materialkarakterisering kopplad till termisk behandling -Identifiering av framtida partner för ett fullskaleprojekt. Projektet är uppdelat i 4 arbetspaket.

FacebookTwitterLinkedInEmail