Attraktiv gruva – för alla


Attraktiva arbetsplatser

Pre-study

Högskolan Dalarna

2014-09-01

Zinkgruvan, Boliden, Creamus, Askersunds kommun, SveMin, Jernkontoret, Hedemora Näringsliv AB 201401811


Ing-Marie Andersson

2015-02-28

201401811

Syfte och mål
I ett pilotprojekt har ett antal begränsade insatser genomförts med syftet att identifiera arbetssätt som kan förväntas var effektiva för att öka intresset för att unga av båda könen skall söka sig till utbildning och anställning i branschen. Målet, att undersöka och planera insatser för genuina förändringar som medför att branschen kommer att stärka sin attraktionskraft har uppnåtts, och ett konsortium har skapats som planerar för konkreta insatser baserade på resultaten.

Upplägg och genomförande
Ett konsortium har skapats med gruvföretag, branschorganisationen, kommuner, utbildare, industriforskning och akademin. Ett pilotprojekt har genomförts med syftet att klarlägga centrala frågor för att ge underlag för planering av konkreta insatser för att nå projektmål och syften. Intervjuer har genomförts med ett stort antal aktörer och intressenter i såväl gruvföretag som samhället. Resultaten av insatserna har analyserats i konsortiet och utgör en avgörande utgångspunkt för fortsatt arbete.

Förväntade resultat
En fördjupad kunskap och förståelse har skapats för att öka branschens attraktivitet som arbetsgivare bland unga av båda könen. Simulatorbaserad undervisning satt i relation till underjordspraktik visar nya möjligheter. Förekomsten av en speciell gruvkultur samt i vad mån en sådan kan utgöra en möjlighet eller ett hinder i sammanhanget har varit i fokus. En tydlig bild av säkerhetsarbete och säkerhetskultur har börjat växa fram. Resultaten ger ett avgörande underlag för planering av insatser.

FacebookTwitterLinkedInEmail