Utlysningar

Årligen hålls breda utlysningar som täcker alla Swedish Mining Innovations tematiska områden. Innovationsprojekten som finansieras ska bidra till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins hållbarhet och konkurrenskraft, exempelvis genom nya tekniska landvinningar. De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp, vilka sedan lämnar en rekommendation till Swedish Mining Innovations styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas.

Utöver breda utlysningar finns också möjlighet för befintliga projekt att söka planeringsbidrag för att växla upp hela eller delar av sitt Swedish Mining Innovation-projekt.

Ansök
senast
5 Nov
2020

Utlysningen har stängt, ny öppen utlysning i maj 2021

Öppen utlysning: Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin

I denna utlysning finansierar vi kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt som möter de samhällsutmaningar som definieras i agendan för hållbar gruvdrift och metallutvinning.

 

Vad kan ni söka för?

I erbjudandet kan vi finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt eller pilotprojekt inom gruv- och metallutvinning.

Vem kan söka?

Förstudier kan sökas av en partner om den sökande kan visa industriell och/eller samhällelig relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett relevant företag eller icke-forskningsaktör. Konsortier som ansöker om fullskaliga projekt eller pilotprojekt måste bestå av minst en forskningsaktör (universitet, högskola eller institut) och två andra relevanta aktörer, tex företag, kommuner, NGOs.

Hur mycket kan ni söka?

Budget för erbjudandet är 20 miljoner kronor. För förstudier kan max 500 000 kronor sökas och för ett fullskaligt innovationsprojekt max 10 miljoner. För fullskaleprojekt och pilotprojekt är totala stödnivån max 50 procent och för förstudier max 75 procent.

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 12 maj2020
Sista ansökningsdag:5 november 2020, kl. 14.00
Beslut meddelas: 23 februari2021
Projekt får starta: 1 mars 2021

Utlysningstext

Utlysningstext – Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin

Kontakt

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig Swedish Mining Innovation (kontaktuppgifter)

Mer information och ansökan

Vinnova information om utlysningen

 

Informationsvideos om utlysningen

 

Ansök
senast
18 Nov
2021

Utlysning för planeringsbidrag

Det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och Vinnova bjuder alla aktörer som har eller har haft projekt  finansierade av Swedish Mining Innovation (tidigare SIP STRIM) att söka planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella initiativ. Uppväxlingen kan gälla hela projekt eller delar av projekt.

Planeringsprojektbidraget syftar till att skriva ansökningar, bygga internationellt konsortium samt tillhörande aktiviteter som leder till ytterligare finansiering från EU eller internationella program för fortsatt utveckling baserat på aktiviteter och resultat från projekt som finansieras av Swedish Mining Innovation.

Planeringsprojekt ska stödja Swedish Mining Innovations övergripande mål att förbättra gruv- och metallindustrins konkurrenskraft, förbättra sektorns hållbarhet, förbättra resurs- och energieffektivitet i hela sektorns värdekedja, samt att utveckla och introducera ny kunskap och ny teknik för att hitta nya malmer.

Utlysningstext

Full call text (in English)

Viktiga datum

Öppningsdatum 11 januari 2021
Sista ansökningsdag  18 november 2021
Senaste beslutdatum löpande
Projektstart tidigast löpande
Projektstart senast 10 december 2021

Kontakt

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig Swedish Mining Innovation (kontaktuppgifter)

FacebookTwitterLinkedInEmail