Utlysningar

Årligen hålls breda utlysningar som täcker alla Swedish Mining Innovations tematiska områden. Innovationsprojekten som finansieras ska bidra till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins hållbarhet och konkurrenskraft, exempelvis genom nya tekniska landvinningar. De projekt som finansieras kan vara av typen förstudie, fullskaleprojekt eller pilotprojekt.

Projektansökningarna utvärderas av en extern bedömargrupp, vilka sedan lämnar en rekommendation till Swedish Mining Innovations styrelse som efter tematisk genomgång lämnar ett beslut till Vinnova. Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas.

Utöver breda utlysningar finns också möjlighet för befintliga projekt att söka planeringsbidrag för att växla upp hela eller delar av sitt Swedish Mining Innovation-projekt, och nu även internationaliseringsbidrag för att inleda nya samarbeten med utländska aktörer för att främja innovation för hållbar gruvdrift och metallproduktion, både i Sverige och globalt.

Ansök
senast
10 Nov
2022

Öppen utlysning 2022

Säkra hållbar metall- och mineralförsörjning

Välkommen att söka finansiering för projekt som adresserar de utmaningar som definierats i den strategisk forsknings- och innovationsagendan (2022), se www.swedishmininginnovation.se. Agendan täcker gruv- och metallutvinningsindustrins branschutmaningar. Särskilt fokus för årets utlysning är innovationer för att minska miljöpåverkan från gruvavfall inklusive produktion från sekundära resurser.

Planerad utlysningsbudget är 24 miljoner SEK.

Tre typer av projekt kan sökas i utlysningen:
• Förstudier
• Fullskaliga innovationsprojekt
• Pilot- och demonstrationsprojekt

Maximal finansiering för en förstudie är 650 000 SEK med en maximal stödnivå på 75 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demonstrationsprojekt har en maximal finansiering på 10 millioner SEK med en maximal stödnivå på 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person i Sverige, eller utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Dessa inkluderar t.ex. företag, offentliga myndigheter (t.ex. kommuner, län), icke-statliga organisationer (NGOs) och forskningsorganisationer (universitet och forskningsinstitut). Utländska organisationer är välkomna att delta och kan bidra till medfinansieringskrav men är inte berättigade till finansiering från Vinnova.

Förstudier har en projekttid på högst åtta månader. Förstudier syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och vetenskapligt utvärdera en potentiell innovations styrkor och svagheter, möjligheter och risker och identifiera de resurser som krävs för att vidareutveckla innovationen. Förstudien förväntas resultera i en rekommendation om huruvida utvecklingen av innovationen ska fortsätta eller inte. Projektkonsortiet måste bestå av minst två organisationer.Partners som är företag ska lämna ett styrkt åtagande (enligt mall som bilaga) tillsammans med ansökan.

Fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demonstrationsprojekt har en maximal projekttid på tre år. Projekten syftar till att utveckla och implementera idéer, som bidrar till förverkligandet av Swedish Mining Innovations övergripande mål, genom att utveckla och testa nya metoder, processer eller arbetsrutiner. Projektkonsortiet måste bestå av minst en forskningsorganisation och två andra relevanta organisationer som inte är forskningsorganisationer. Partners som är företag ska lämna ett styrkt åtagande (enligt mall som bilaga) tillsammans med ansökan.

Ansökningarna kommer att bedömas av internationella bedömare så det rekommenderas därför att projektbeskrivningen skrivs på engelska.

Viktiga datum

 • Öppningsdatum 12 maj 2022
 • Sista ansökningsdag 10 november 2022, klockan 14.00
 • Senaste beslutsdatum 21 februari 2023
 • Projektstart tidigast 1 mars 2023

Utlysningstext och ansökan

Aktuell ansökningstext och ansökningsportalen finns på Vinnovas webb: Till Vinnova

Jämställdhet i våra projekt – hjälp för sökanden

Här hittar du som söker projekt hos oss en digital utbildning för jämställdhetsarbete/inkluderande innovation. Vi rekommenderar samtliga som söker finansiering från programmet att genomgå denna utbildning.

Inkluderande innovation – utbildning

 

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig, Swedish Mining Innovation
Tel: 0920-49 36 65
E-mail: Lawrence.hooey@swedishmininginnovation.se

Kontaktperson angående bedömningsprocessen, administrativa frågor,
juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll:
Pontus Westrin, Programansvarig, Vinnova
Tel: 08-473 32 51
E-Mail: pontus.westrin@vinnova.se


Utlysningswebinar

Är du intresserad av att veta mer om utlysningen? Kom gärna med på något av våra digitala utlysningswebinar. Informationen hålls på engelska.

8 juni, kl. 15.30-16.30
17 aug, kl. 8.00-9.00
8 sept, kl. 15.30-16.30
11 okt, kl. 8.00-9.00

Anmälan: lawrence.hooey@swedishmininginnovation.se

Här kan du se slides från tidigare presentationer.

Utlysning introduktion del 1

Utlysning introduktion del 2

Ansök
senast
17 Nov
2022

Utlysning för planeringsbidrag

Nu mer flexibelt!

Planerar du en projektansökan för internationell finansiering, t.ex. hos Horizon Europe? Behöver du bredda ditt konsortium? Skapa en gedigen ansökan?

Nu har inte vi krav på att du tidigare haft ett projekt inom Swedish Mining Innovation för att ansöka om planeringsbidrag. Vi har reviderat villkoren, så om det projekt du planerar en ansökan för stöder målen för Swedish Mining Innovation kan du vara berättigad till planeringsbidrag på upp till 300 000 kr. Samtliga de teman och utmaningar som beskrivs i den strategiska innovationsagendan ingår.

Målet med planeringsbidraget är att skynda på utvecklingen och implementering av svenska innovationer som stöder hållbar gruvdrift till den internationella marknaden, underlätta internationellt samarbete och förbättra kvaliteten på ansökningarna – och därmed framgångsgraden – för att underlätta för internationell finansiering till svenska partners.

Utlysningstext

Utlysningstext – endast engelska

Viktiga datum

Utlysningen öppnar: 31 January 2022
Utlysningen stänger: 17 November 2022 at 14.00
Beslutsdatum: Löpande
Tidigast projektstart: Löpande
Senast projektstart: 9 December 2022

Kontakt

Vänligen kontakta Lawrence Hooey innan du börjar förbereda ansökan om planeringsbidrag.
– Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig, Swedish Mining Innovation (kontakt)

Ansök
senast
21 Oct
2022

Internationaliseringsbidrag

Har du internationella kontakter som skulle kunna leda till samarbete, men behöver hjälp på traven för att komma igång? Swedish Mining Innovations Internationaliseringsbidrag syftar till att inleda nya samarbeten med utländska aktörer för att främja innovation för hållbar gruvdrift och metallproduktion, både i Sverige och globalt.

Vi erbjuder

 • Finansiering för ett fysiskt möte och platsbesök utomlands (max finansieringsnivå 75 %)
 • Upp till 4 personer finansieras

Krav

 • Minst 2 svenska organisationer som möter 2 utländska organisationer
 • Bakgrundsarbete, tydligt mål och agenda för den föreslagna resan
 • Tydligt mervärde för att ha ett fysiskt möte
 • Minst 1 person från industri eller icke-forskningsaktör i den svenska delegationen
 • Minst 1 senior person (t.ex. chef, professor) i den svenska delegationen
 • Samverkansämnen ska stödja Swedish Mining Innovations mål

Se detaljer i utlysningstexten. Ansökningsmall finns tillgänglig på begäran.

Utlysningstext

Utlysningen avslutas den 31 maj, med löpande utvärdering av ansökningar.

Viktiga datum

Utlysningen öppnar: 1 december 2021
Utlysningen stänger: 31 maj 2022
Beslutsdatum: Continuous
Tidigast projektstart: Upon acceptance

Kontakt

Vänligen kontakta Lawrence Hooey innan du börjar förbereda ansökan om internationaliseringsbidrag.
– Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig, Swedish Mining Innovation (kontakt)

FacebookTwitterLinkedInEmail