Full metallutvinning från slam producerat vid smältprocesser


Pre-study

Lena Sundquist Ökvist

2022-03-012022-08-31

202104674

Syfte och mål

Övergripande syftet är att utveckla en ekonomisk, tekniskt genomförbar och miljövänlig hydrometallurgisk metod för avlägsnande av föroreningselement som anrikas vid recirkulering och därmed möjliggör full recirkulering av kopparinnehållande restprodukter och samtidigt bidrar till hög råmaterialflexibilitet. I FUMES undersöks möjligheterna med trycklakningsmetod för integrerad lakning och fällning där koppar erhålls i laklösningen medan antimon och vismut, respektive arsenik anrikas i två separata fasta faser möjliga för vidare metallutvinning.

Förväntade effekter och resultat

Den utvecklade metoden säkerställer högt kopparutbyte och ökad råmaterialflexibilitet, vilket minskar behovet av primära malmkoncentrat och i sin tur minskar energibehovet för krossning/malning. Anrikade fraktioner med hög halt av kritiska råmaterial som antimon och vismut såväl som fraktionen med arsenik kan fungera som råmaterial för produktion av dessa. Via resultat från laboratorieförsök skall möjligheten för det föreslagna processkonceptet valideras och sedan utvärderas tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt innan beslut om ansökan till fullskaleprojekt tas.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingen av metoden görs på avkoppringsslam som karakteriseras, och karakteriseringsresultatet tillsammans med information från litteraturen och termodynamiska beräkningar ligger sedan till grund för planering av försök under varierande förhållanden i en trycklakningsreaktor. Reaktionsförloppet följs över tid genom analys av laklösningarna i anslutning tillförsöken och fasta återstoden karakteriseras efteråt varje försök, bl.a. inhiberande faktorer undersöks och motverkas. Kristallisation studeras delvis i en kristallisationsenhet med mikrosond.

FacebookTwitterLinkedInEmail