Hantering av personuppifter, GDPR

Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, kontaktuppgifter och andra publika uppgifter. Syftet med behandlingen är att uppfylla vårt uppdrag som strategiskt innovationsprogram och följa upp projekt. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De rättsliga grunderna för att behandla personuppgifter är allmänt intresse och avtal. Uppgifter sparas endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas utöver de som arbetar inom Swedish Mining Innnovations verksamhet. Dock kan vi komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi lagrar inga personuppgifter utanför EU/ESS.

 Personuppgiftsansvarig för Swedish Mining Innovation är programchef. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@swedishmininginnovation.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@ltu.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

FacebookTwitterLinkedInEmail