Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt svensk gruv- och metallindustri


Efterbehandling och miljöprestanda

Pre-study

Enetjärn Natur AB

2015-11-01

Enetjärn Natur AB, Tailings consultants Scandinavia AB 201501289


Åsa Granberg

2016-08-31

201501289

Syfte och mål
Enetjärn Natur, SveMin, Jernkontoret och Tailings Consultants Scandinavia har gemensamt lagt grunden för ett svenskt nätverk inom ekologisk efterbehandling, EkoNätet. Projektet har kopplat samman olika sektorer som idag arbetar med, eller avser att arbeta med, ekologiskt och socialt inriktad efterbehandling. Genom projektet har det varit möjligt att visa upp vilka olika värden som är möjliga att skapa vid efterbehandling av f.d. industrimark eller i anslutning till pågående industriverksamhet.

Upplägg och genomförande
Projektet har följt det upplägg som presenterades i ansökan och genomfört alla planerade aktiviteter. Den inledande workshopen var ett viktigt första steg för att samla in kunskap från utvalda nyckelpersoner. Senare i projektet genomfördes ett större seminarium och fältbesök som lyckades samla en bred målgrupp med olika ingångar till frågorna. Projektet har utöver dessa aktiviteter även undersökt lösningar för en IT-baserad plattform, vilket kommer vara en bra grund om man i framtiden väljer att utveckla en mer avancerad hemsida än den som tagits fram inom projektet.

Resultat
EkoNätet har bidragit till ökad kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsöverföring. Genom de olika aktiviteter som genomförts inom projektet har nya kontaktytor skapats mellan aktörer från olika branscher och organisationer. Vidare har en utredning för att undersöka hur EkoNätet skulle kunna vara en del av ett bredare nätverk för frågor som näringslivsfrågor kopplade till naturkapital, biodiversitet och ekosystemtjänster (Business@Biodiversity) genomförts. Detta har resulterat i en handlingsplan för framtida vidareutveckling av EkoNätet.

 

Mer info

FacebookTwitterLinkedInEmail