Mining with Nature – Vägen mot målet!


strategic

Anders Forsgren

2021-08-012022-12-31

202104238

Syfte och mål

Projektet ska säkerställa att det ambitiösa målet i färdplanen Mining with Nature uppfylls. På ett för branschen samordnat sätt ska projektet utveckla underlagsmaterial för företagens arbete kring biologisk mångfald såsom mallar och arbetssätt, upprättande och utformning av förvaltningsplaner för biologisk mångfald, riskvärderingar, lämpliga indikatorer för uppföljning, rapportering och kommunikation. Projektet ska också skapa ett underlagsmaterial för utbildningar och kunskapshöjande insatser på olika nivåer i företagen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att på ett samordnat sätt utveckla frågor kopplade till biologisk mångfald som är relevanta för gruv- och mineralbranschen. -Identifiera både risker och möjligheter kopplade till biologisk mångfald -Underlätta uppföljning och rapportering -Samla och sprida resultat Presentationen av en färdplan har skapat goodwill och stort intresse för gruvbranschens progressiva arbetssätt. Genom projektet ska vi skapa intresse och bygga förtroende för en hållbar gruvbransch genom att utarbeta arbetssätt i enlighet med den i färdplanen utstakade riktningen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas som en separat projektgrupp med avrapportering till AG Natur Svemin. I projektgruppen medverkar en representant från respektive företag. Till projektgruppen upphandlas konsultföretag vilka kommer att utföra den dominerande delen av det praktiska arbetet. Som stöd till arbetsgruppen kommer en styrgrupp att tillsättas. Denna kommer att utgöras av en representant för LKAB och Boliden, en representant för Svemin samt minst en representant från SIP-SMI:s programkontor. I styrgruppen medverkar också projektledaren samt ordföranden i AG Natur.

FacebookTwitterLinkedInEmail