Innovativ prospekteringsborrning och datainsamling testcenter: I-EDDA-TC

Syfte och mål Målet med projektet har uppfyllts eftersom en lämplig lokal har identifierats intill en av Epirocs (tidigare Atlas Copco) fabriker i Örebro. Dessutom har vi skickat en ansökan för projektmedel till…

VectOre – Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater

Syfte och mål Projektet är ett unikt samarbete mellan metallindustrin (Boliden) och industrimineralindustrin (Björka Mineral), och fokuserar på att förbättra prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmalmer (Zn-Pb-Ag) och industrimineralförekomster (kalcit och dolomit). Båda är associerade…

Integrerad inversion med befintlig geofysik inom prospektering

Syfte och mål Projektet syftar till att testa genomförbarheten av integrerad inversion med befintliga geofysiska data som samlats in för regionala studier. Detta kommer att göras genom att lägga till kompletterande petrofysiska data…

Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin

Idetävlingsvinnare 2015 Syfte och mål QA/QC rutiner har definierats i samråd med deltagande parter. Skanningsteknologin har demonstrerats både hos Minalyze och på avstånd. Skanningsrutiner för nya projekt har upprättats genom ett flertal genomförda…

Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan

Syfte och mål Projektet ämnade samla in geofysiska data med hjälp av ett obemannat flygplan, kallat Remote Mapper. Detta för att utröna ifall man i framtiden kan samla in bättre data än tidigare…

Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet

Syfte och mål Det primära syftet med detta forskningsprojekt var att öka förståelsen för strukturella geometrier, relationer och kontroll av malmbildning och malmkropparnas deformation i Gällivareområdet. Baserat på strukturgeologiskt fältarbete i kombination med…

Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu)-fyndigheter i Bergslagen

Syfte och mål Projektet har utvecklat nya prospekteringskriterier och reviderat den malmgenetiska modellen för stratiforma Zn-Pb-Ag-förekomster i Bergslagen. Fokus har legat på att klarlägga förekomsternas stratigrafiska och strukturella sammanhang, samt geokemiska och mineralogiska…

PREP

Syfte och mål Forskningsprojektet syftar till att utveckla en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö för att genomföra en omfattande modellbaserad prognos för anrikning av primära mineralresurser. Upplägg och genomförande Projektet består av fem arbetspaket:…

Innovativ djupprospektering 1fk

Syfte och mål Projektet är en första etapp av tre med det långsiktiga målet att förbättra arbetsflödet och kreativiteten hos geologer genom ny teknik för geofysiska sensorer och geokemiska analyser vid borrhålet. Kortsiktigt…