NOx-rening av rökgaser från pelletsverk – utvärdering av två möjliga alternativ

Syfte och mål Syftet med projektet har varit att utvärdera två möjliga tekniker (LoTOx respektive SCR) för reduktion av NOx-utsläpp från rökgaser, med målsättningen att identifiera den mest lämpade reningstekniken för eventuella framtida…

Minskning av kväveutsläpp i gruvprocesser och dämpad miljöpåverkan vid gruvdrift I

Syfte och mål Det övergripande målet med miNing är att minska kvävehalterna i avrinningen inom gruvområden så att kvävehalter i recipienter ligger på nivåer som överensstämmer med nationell och internationell lagstiftning. Delprojekten jobbar…

Minskning av kväveutsläpp i gruvprocesser och dämpad miljöpåverkan vid gruvdrift – miNing II

Syfte och mål Syftet med miNing är att utveckla biologiska behandlingsmetoder som framgångsrikt avlägsnar reaktivt kväve från process- och avloppsvatten från gruvdrift för att uppnå gällande nationell och internationell lagstiftning för kvävehalter i…

Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall

Syfte och mål Det främsta syftet med detta projekt är att utveckla tekniker för att förhindra sulfidoxidation i gruvavfall och därmed förbättra vattenkvaliteten under och efter gruvdrift. Specifika mål är att 1. Utveckla…

Användning av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i reaktivt gruvavfall – en förstudie

Syfte och mål Förstudiens syfte var att sammanställa tillgängliga restprodukter och avfall i främst Sverige med fokus på fallande och lagrade mängder, deras kemiska, fysikaliska och tekniska egenskaper samt att diskutera logistik och…

Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt svensk gruv- och metallindustri

Syfte och mål Enetjärn Natur, SveMin, Jernkontoret och Tailings Consultants Scandinavia har gemensamt lagt grunden för ett svenskt nätverk inom ekologisk efterbehandling, EkoNätet. Projektet har kopplat samman olika sektorer som idag arbetar med,…