Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS

Syfte och mål Mekanisk brytning ska förbättra gruvssektorns konkurrenskraft genom att mekanisk brytning förväntas möjliggöra högre produktivitet, en miljövänligare produktionsprocess och en säkrare arbetsmiljö. Projektet ska bygga ihop och testa ett TBS-system (Tunnel…

Miljövänliga oljfria smörjmedel

Syfte och mål Syftet och målen med detta projekt har varit att undersöka och validera användningen av Sustainalubes smörjmedel i applikationer relaterade till råvaror och gruvdrift. Sustainalubes smörjmedel har testats i flera applikationer,…

Ny digital 3D-modell av Grate-Kiln-pelletsprocessen för minskad energianvändning och utsläpp

Syfte och mål Syftet med projektet är att utveckla en ny digital 3D-modell som kan användas för att kontrollera och optimera flödet i roterugnar för minskad energiförbrukning, minskad miljöpåverkan och ökad pelletkvalitet. Ytterligare…

Utvinning av zink från kasserade alkaliska batterier genom pyro-kemi

Syfte och mål En pyro-kemisk process med låga CO2-utsläpp för utvinning av zink från förbrukade alkaliska batterier utvecklades. Processeffektiviteten ökade och koldioxidutsläpp minskade kraftigt när H2-gas användes som reduktionsmedel. Avfallsmängden bestämdes vara den…

Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg

Syfte och mål Målet med projektet är ny cirkulär användning av fayalitslagg från basmetallsmältverk genom utveckling av nya applikationer och säkerställande av tekniska och miljömässiga egenskaper. Forskning kommer att bedrivas för att ta…

Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller

Syfte och mål Projektets syfte, att genom ny kunskap ta fram ett koncept som möjliggör för metallurgisk industri att använda kolinnehållande restmaterial för reduktion av oxidiska material har till stor del uppnåtts. Projektet…