De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

2019-03-19

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP Metalliska Material, SIP PiiA, SIP Produktion 2030 samt SIP STRIM.

Utvärderingen av SIP STRIM är igång och under början av året så har Faugert bland annat deltagit vid årets första styrelsemöte och SIP STRIMs innovationsidétävling. Man kommer att gå igenom samtliga insatser, projekt och aktiviteter som har drivits och genomförts inom programmet, och den strategiska agendan och effektlogiken kommer att genomlysas. Man utvärderar även  i vilken utsträckning programmet har lyckats med att kraftsamla branschens aktörer och hur man bidrar till industrins ökade konkurrenskraft. I början av juni kommer Faugert att besöka programkontoret för en granskning på plats där en självutvärdering av programkontoret ska presenteras tillsammans med flera av de projekt som drivits inom programmet.

– Det här innebär så klart en stor insats frånprogramkontoret, men framförallt så kommer det att ge oss ett väldigt bra underlag som stöd för kommande programperioder, säger Jenny Greberg. Jag ser framförallt fram emot att få input om möjliga förbättringar och hur vi kan åstadkomma ännu mer goda resultat och industrinytta, säger Jenny Greberg, Programdirektör för SIP STRIM.

Samtliga strategiska innovationsprogram utvärderas var tredje år och granskningen ska ge både finansiärer och program underlag till att utveckla programformen, de enskilda programmen och vara till grund för beslut om fortsatt finansiering.

Så i slutet av året förväntas svar på vilka förbättringar och åtgärder som kan göras under kommande programperioder, och vi hoppas att utvärderingen förstärker bilden av SIP STRIM som ett lyckat och väletablerat program.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Ny programdirektör för SIP STRIM

Från början av året har Jenny Greberg tillträtt som ny programdirektör för SIP STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Jenny som tidigare har varit Teknik- och innovationsansvarig inom programmet övertar…

2019-03-19

Cross SIP-samarbete inom projektstöd

De strategiska innovationsprogrammen (SIP:arna) genomför en rad olika insatser för att stimulera och utveckla innovation inom respektive område. Det kan handla om matchmaking, olika nätverk, träffar och möten, samt samverkan kring deltagande i…

2019-03-17

Introduce a Girl to Engineering-Day (IGEday), 29 mars 2019

Det här är ett arrangemang som anordnas runt om i hela Sverige för alla tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år av WomenEngineer. Syftet med IGEDay är att visa upp arbetsplatsen och inspirera tjejer till…

2019-03-13