Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utveckla en numerisk modell för att bedöma både spränginducerad fragmentering i en delvis begränsat utrymme och gravitationsflödesegenskaperna hos fragment i skivrasgruvor (SLC) i en…

Effektiv gruvbrytning – från gavel till dagen

Syfte och mål Det strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning, SIP STRIM, syftar till att stärka gruvsektorns konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling. Projektet har inneburit minskade produktionskostnader, förbättrad resurseffektivitet och förbättrad…

Förbättrad kontroll av toxiska gaser från sprängning

Syfte och mål Detta projekt syftar till att förbättra kunskapen om alstringen av toxiska gaser från detonationen av civila sprängämnen i berg. Huvudsyftet är att minska personalens exponering för de toxiska spränggaserna. Projektet…