Lyckad sexårsutvärdering för SIP STRIM lägger grunden för fortsatt finansiering av programmet

2019-12-12

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor och programmen kan få finansiering i upp till 12 år. Näringsliv och andra aktörer bidrar med lika mycket finansiering.

De första fem strategiska innovationsprogrammen har under året genomgått en stor sexårsutvärdering. Programmen som utvärderats är Lättvikt, Metalliska material, Processindustriell IT och automation (PiiA), Produktion2030 och SIP STRIM.

Utvärderingen har visat att satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar.

– Utvärderingen visar att programmen bidragit till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Denna typ av aktörsdrivna nationella satsningar blir allt viktigare i takt med de snabba samhällsförändringar som pågår i Sverige och globalt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Utvärderingen, som genomförts av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society, utgör underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering av programmen.

När det gäller SIP STRIM  visar utvärderingen att programmet i hög grad bidrar till stärkt konkurrenskraft och därigenom tillväxt, och att man har lyckats mobilisera de centrala aktörerna i den svenska gruv- och metallutvinnande sektorn vilket har lett till nationell kraftsamling och mobilisering.

SIP STRIM har gjort ett framgångsrikt arbete med omvärldsbevakning och internationalisering. I flera fall har man skapat hävstång till ytterligare finansiering bland annat från Horizon 2020 och EIT RM. Och utvärderingen visar att man arbetat effektivt för att stimulera innovation och främja deltagande bland små och medelstora företag, och att den årligt återkommande innovationsidétävlingen är att bra exempel på en aktivitet som bidrar till detta.

Vidare lyfter man att programmet har gjort ett bra jämställdhetsarbete som man vill att man fortsätter utveckla för att ytterligare stärka programmets bidrag till jämställdhet i branschen. Man har även noterat att projektens vetenskapliga publikationer finns i hög utsträckning i högt rankade tidskrifter.

– Det är roligt att utvärderingen visar att SIP STRIM är ett väl fungerande program som levererat fina resultat. Utvärderingen visar också att SIP STRIM har en viktig roll för den kraftsamling som krävs för att vi ska nå branschens ambitiösa mål gällande hållbarhet och konkurrenskraft. Programmet bygger på aktörernas engagemang och det är tack vare dem och deras insatser som SIP STRIM är så framgångsrikt. Så jag vill rikta ett stort tack till alla aktörer som jobbat med SIP STRIM under åren, framförallt till våra styrelserepresentanter och representanter i vårt Arbetsutskott som är en ovärderlig hjälp för oss. Självklart vill jag också tacka alla som jobbat i programkontoret under åren, vi är alla delaktiga i de fina resultat som vi nu har fått ta del av.

Till Vinnovas nyheter

Slutrapport från sexårsutvärderingen av SIP STRIM

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

koppar

Nytt projekt TraceMet: Nu blir det möjligt att följa metallens ursprung

Att behovet av metall och mineral ökar med ny teknik står klart, och att man med det driver på råvaruproduktionen i länder som saknar både miljö- och arbetsmiljöskydd. Efterfrågan på hållbart producerad metall…

2019-12-09

Näringsminstern tillsätter utredning för att öka förutsägbarheten gällande tillståndsprocessen för gruv- och mineralnäringen

Under Svemins Höstmöte den 27 november släppte näringsminister Ibrahim Baylan nyheten om att tillsätta en utredning för förbättrad förutsägbarhet gällande tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen.

2019-12-09

Innovatören bakom innovationerna – extra hederspris från SIP STRIM

När nomineringarna till det nyinstiftade priset SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award började rulla in under hösten stod det snabbt klart för juryn att det inte skulle bli något lätt uppgift att plocka…

2019-12-03