Digging deep: Showroom för programmets resultat

2023-10-06

It is finally time to dig deep!
Vi presenterar stolt vår kampanjlansering av Digging deep, som är en inblick i några av de många saker som programmet har bidragit till, hjälpt till att skapa eller möjliggjort under de 10 år programmet har funnits.

Vår vison är en världsledande gruv- och mineralproducerande industri som bidrar till ett hållbart samhälle. Som ett av Sveriges strategiska innovationsprogram har vårt fokus varit mot innovationskapacitet, teknikutveckling, social acceptans och tillgång till kvalifierad personal. Under de kommande månaderna kommer vi dela exempel i våra kanaler, stora och små, smala och breda, där Swedish Mining Innovation och partners har bidraget till visionen. Kort och koncist, lätt att förstå, samlande under en av dessa tre rubriker:

Innovation Drivers
Future Technology
Societal Sustainability

Först ut är…


Digging deep: Innovation drivers


Photo: thesmartmove.se

Bergslagen-noden
Bergslagen är ett starkt innovationsområde inom gruv- och mineralnäringen med starka aktiva aktörer som gruv-, gruvservice- och utrustningsleverantörer samt akademi och forskning. Därför startade programmet upp en nod för det området, Swedish Mining Innovation Bergslagen.

Genom att koppla samman aktörerna i Bergslagen med vårt etablerade och breda nationella nätverk stärker vi hela områdets möjligheter. Sedan starten 2021 har noden genomfört flera uppskattade event, workshops och samarbeten. För att nämna några: Gruvlunch, AI in mining, Mining@ORU, Student tour Mining Safari Bergslagen med flera.


Digging deep: Future technology

Nexgen SIMS
Swedish Mining Innovation har beviljat 6 miljoner kronor till internationella projektansökningar. Det har resulterat i 300 miljoner kronor i beviljade EU-medel som på ett eller annat sätt gynnat den svenska gruvsektorn. Ett av dessa projekt är Nexgen SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems), där Swedish Mining Innovation beviljade medel för att skriva Horizon 2020-ansökan under 2021.

Genom Horizon 2020 har EU sedan beviljat ett gruvprojekt där piloter i 8 producerande gruvor testar hållbar teknik i absoluta framkant. Nexgen SIMS är ett treårigt projekt med en total finansiering på 13 miljoner euro (eller cirka 130 miljoner kronor) som arbetar mot visionen; koldioxidneutral, effektiv, säker och hållbar gruvdrift som en möjliggörare för en global grön omställning.

Det här är ett exempel på ett projekt som möjliggör systeminnovation och gynnar både svensk och internationell gruvindustri.


Digging deep: Societal sustainability

Värdefullt nätverk för små kommuner
Etableringen av en gruva innebär en stor förändring i samhället i stort, inte minst när det gäller kommunernas roll. Projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” syftade till att skapa dialog och samarbete mellan kommuner i liknande situationer.

Projektet som nu har avslutats, var en förlängning av ett tidigare projekt som också finansierats av Swedish Mining Innovation, ”Gruvsamhällesprojektet”. Ett 17-tal kommuner från hela landet har deltagit i projektet och de är antingen en gruvkommun eller på väg att bli det.

-Huvudsyftet med detta projekt har varit att skapa ett nätverk för kommuner som befinner sig i någon fas av en gruvetablering. Inom nätverket kan man få nya erfarenheter och kompetenser som är svåra för en mindre kommun att skaffa på andra sätt, säger Anna Kumpula, Georange.
Under projekttiden har flera nätverksträffar anordnats, digitalt men framförallt i samband med olika studiebesök. Gemensamma utmaningar har diskuterats och deltagarna har hittat andra att utbyta idéer med som är i liknande positioner som de själva, men i en annan kommun. Ett av de viktigaste resultaten av projektet är förverkligandet av behovet av ett kompetenscenter. I många fall är det de små kommunerna som blir värdar för gruvetableringarna, och de saknar ibland den kompetens som behövs. Genom att starta och inrätta ett kompetenscenter kan de få tillgång till färdigheter och kompetenser som en liten kommun inte kan erbjuda på egen hand.

Vad har varit mest framgångsrikt med projektet, enligt dig?
– Det är feedbacken från alla deltagare, att de tycker att ett sådant här projekt är av stort värde. Det är inte helt klart vilken roll kommunen har i etableringen av en gruva, så att kunna diskutera dessa frågor med andra i samma situation har varit mycket värdefullt för dem. Det finns också mycket okunskap och fördomar om gruvnäringen, vilket kan leda till rädsla, och vi har också lyckats övervinna detta i flera fall genom samarbete.

Vad händer nu?
– I intervjuer med alla deltagande kommuner är det tydligt att det finns ett stort behov av att fortsätta att utveckla nätverket av gruvkommuner. Projektet har identifierat vad kommunerna behöver. Nu är det dags att bestämma hur detta ska levereras, vem som ska äga frågan och fortsätta driva detta arbete. Det är viktigt att inte låta detta behov gå till spillo efter projektets slut, avslutar Anna Kumpula, Georange.


Ett separat nyhetsbrev publiceras i början av varje månad med nya case varje gång. Vårt ordinarie nyhetsbrev publiceras i mitten av månaden från och med oktober månad och framöver.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Mining Safari in Bergslagen

Student Tour 2023 ägde rum den 11–14 september i Bergslagen. På resan välkomnade vi svenska och internationella studenter från olika universitet runt om i Sverige. Det främsta syftet med att organisera resan är…

2023-09-27

Studenter hjälper till att lösa verkliga fall inom temat: Mining Innovation

LTU Business Sommarprogram i samarbete med Swedish Mining Innovation. I 9 veckor har 18 studenter arbetat i par som affärsutvecklare på heltid. Utifrån deras profil matchade LTU Business studenterna till ett uppdrag. Uppgiften…

2023-09-06

Cybersäkerhetens roll i gruvindustrin

Under förra veckans Mining Lunch togs ämnet cybersäkerhet i gruvindustrin upp. Fyra av de hetaste ämnena i branschen diskuterades: Geopolitik, hotbilder, digital transformation och cybersäkerhet. Eventet arrangerades av Swedish Mining Innovation tillsammans med…

2023-05-29