Ett värdefullt nätverk för mindre kommuner

2023-10-06

Etableringen av en gruva innebär en stor förändring för samhället i stort, inte minst när det gäller kommunernas roll. Projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” syftade till att skapa dialog och samarbete mellan kommuner i liknande situationer.

Projektet som nu avslutats var en förlängning av ett tidigare projekt som också finansierades av Swedish Mining Innovation, ”Mining Society Project”. Ett 17-tal kommuner från hela landet har deltagit i projektet och de antingen är en gruvkommun eller på väg att bli det.

-Huvudsyftet med det här projektet har varit att skapa ett nätverk för kommuner som befinner sig i någon fas av en gruvetablering. Inom nätverket kan man få nya erfarenheter och kompetenser som är svåra för en mindre kommun att skaffa sig på andra sätt, säger Anna Kumpula, Georange.
Under projekttiden har flera nätverksträffar anordnats, digitalt men framför allt i samband med olika platsbesök. Gemensamma utmaningar har diskuterats och deltagarna har hittat kamrater att utbyta idéer med som är i liknande positioner som de själva men i en annan kommun. Ett av de viktigaste resultaten av projektet är insikten om behovet av ett kompetenscentrum. I många fall är det de små kommunerna som blir värdar för gruvetableringar, och de saknar ibland den kompetens som behövs. Genom att starta och sätta upp ett kompetenscentrum kan de få tillgång till färdigheter och kompetenser som en liten kommun inte kan erbjuda på egen hand.

Vad tycker du har varit mest framgångsrikt med projektet?
– Det är feedbacken från alla deltagare, att de tycker att ett sådant här projekt är av stort värde. Det är inte helt klart vilken roll kommunen har i etableringen av en gruva, så att kunna diskutera dessa frågor med andra i samma situation har varit mycket värdefullt för dem.

Det finns också mycket okunskap och fördomar om gruvnäringen, vilket kan leda till rädsla, och vi har också lyckats övervinna detta i flera fall genom samarbete.

Vad händer nu?
– I intervjuer med samtliga deltagande kommuner är det tydligt att det finns ett stort behov av att fortsätta och utveckla nätverket av gruvkommuner. Projektet har identifierat vad kommunerna behöver. Nu är det dags att bestämma hur detta ska levereras, vem som ska äga frågan och fortsätta driva detta arbete. Det är viktigt att inte låta dessa behov gå till spillo efter projektets slut, avslutar Anna Kumpula, Georange.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Nexgen SIMS

Swedish Mining Innovation har beviljat 6 miljoner kronor till internationella projektansökningar. Det har resulterat i 300 miljoner kronor i beviljat europeiskt stöd som på ett eller annat sätt kommit svensk gruvsektor till godo….

2023-10-06

INNOVATIONSDRIVARE

Bergslagen-noden

Bergslagen är ett starkt innovationsområde inom gruv- och mineralnäringen med starka aktiva aktörer inom bland annat gruvnäring, gruvservice, utrustningsleverantörer samt akademi och forskning. Därför startade programmet upp en nod för det området, Swedish…

2023-10-06