195 miljoner till hållbar gruvinnovation

2022-02-28

Nu startar 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin. Projekten är resultatet av innovationsprogrammet Swedish Mining Innovations årliga utlysning med finansiering från Vinnova. Totalbudgeten på 195 miljoner är mer än en fyrdubbling jämfört med förra året.

– Det finns just nu en otrolig innovationskraft i hela den svenska gruvbranschen. Bolagen gör stora investeringar och det avspeglas även i vår utlysning. Aldrig förut har vi fått så många projektansökningar, och aldrig förut har branschaktörerna själva gått in med så mycket egna pengar i forsknings- och innovationsprojekten, säger Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation.

Utlysningen, ”Resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin”, var öppen mellan maj och november i fjol. Nu har årets beviljade projekt tillkännagivits.

– En av regeringens prioriteringar är att driva den gröna och digitala omställningen och skapa jobb med bra villkor i hela landet. Omställningen innebär elektrifiering och digitalisering av samhälle och näringsliv, det kommer att kräva mer metaller och mineral. Det stora intresset för utlysningen visar på ett stort behov och innovationskraft i branschen men även att innovationsprogrammet effektivt stödjer och accelererar utvecklingen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Boliden är ett av bolagen som varit engagerade i Swedish Mining Innovation sedan starten.

– Swedish Mining Innovation fyller en unik roll i branschens innovationsekosystem. Genom utlysningen får vi som gruvbolag en plattform för samverkan med forskningsaktörer, mindre företag och andra organisationer för att lösa branschutmaningar som spänner över en stor bredd. Projekten ger viktiga resultat inom allt från jämställdhet och säkerhet till miljö, klimat och produktionseffektivitet, säger Daniel Eklund, teknikdirektör på Boliden och Swedish Mining Innovations styrelseordförande.

Kontrollrum i Bolidens anläggning i Garpenberg, Dalarna. Foto: Boliden

Den planerade utlysningsbudgeten var förra året 45 miljoner, en ökning från en normalnivå på cirka 25 miljoner. Men på grund av det stora antalet kvalificerade ansökningar har Swedish Mining Innovation via finansiären Vinnova ytterligare ökat sin del av finansieringen till 88 miljoner. Bland annat har programmet Avancerad digitalisering finansierat vissa projekt med särskilt tydlig koppling till avancerad digitalisering med 22 miljoner. Med branschaktörernas egen finansiering på 107 miljoner blir den totala projektbudgeten 195 miljoner, fördelade på 26 projekt. Mer än en fyrdubbling jämfört med i fjol.

– När det finns ett så stort behov från både samhälle och industri är det glädjande att vi har kunnat öka vårt stöd och vara den möjliggörare som branschen behöver. Den gruv- och metallutvinnande industrin är en grundplatta för den gröna omställningen och vårt mål är att Sverige ska stärka sin position som världens mest hållbara gruvnation, säger Rebecca Hollertz, programansvarig på Vinnova.

Bredd i vinnande förslag

Årets beviljade projekt syftar bland annat till att minska miljö- och klimatpåverkan, effektivisera produktion, utveckla nya hållbara erbjudanden, förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för en långsiktigt framgångsrik personal- och kompetensförsörjning i branschen.

– Det är en stor bredd i årets beviljade projekt. I ett av projekten vill man ta fram en färdplan för att skapa attraktiva, inkluderande och säkra arbetsförhållanden i samband med branschens omvälvande digitalisering. I ett annat vill man utveckla tekniker för återvinning av använda batterier och batterimetaller på industriell skala. I ett tredje utvecklar man en process för att minska energiförbrukningen i gruvmalningen, den process i gruvverksamheten som kräver mest energi, med mer än 80 procent. Dessa är bara några exempel, säger Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig på Swedish Mining Innovation.

Ökad jämställdhet

Swedish Mining Innovation arbetar för jämställdhet i gruvbranschen och har som mål att uppnå minst en 40/60-balans i representationen av könen i projekten, både vad gäller sammansättningen av projektledare och fördelningen av finansieringsmedel.

– I årets utlysning går 41 procent av projektfinansieringen till projekt som leds av kvinnor och 59 procent till projekt som leds av män. Vi har kraftsamlat under de senaste åren för att nå en mer inkluderande balans bland de sökande och nu ser vi resultatet av den satsningen. Det är ett betydelsefullt och nödvändigt framsteg som kommer att ge en högre innovationstakt i vår bransch, säger Niclas Dahlström, projektledare på Swedish Mining Innovation och ansvarig för programmets arbete för inkluderande innovation.

Programmet uppmanar de som ansöker om projekten att beskriva hur de planerar att inkludera jämställdhetsperspektivet och arbeta för jämställdhet i projekten. Programmet erbjuder även projekten olika kompetensutvecklande utbildningsinsatser.

Fakta om Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation är ett av 17 nationella strategiska innovationsprogram som startats och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmens syfte är att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, exempelvis tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion.

Läs mer om Swedish Mining Innovation på swedishmininginnovation.se.

Fakta om utlysningen

Swedish Mining Innovation delar ut medel varje år till ett antal forsknings- och innovationsprojekt, genom en öppen utlysning. Projekten ska adressera de utmaningar som definierats i en strategisk forsknings- och innovationsagenda framtagen av en bredd av branschrepresentanter. Ansökningarna bedöms i Vinnovas regi av en bedömarpanel bestående av oberoende nationella och internationella experter.

Hittills har man finansierat 237 projekt. Projekten bygger ofta på samverkan mellan stora industribolag, akademi och institut, mindre företag och startups, men även andra typer av organisationer. 72 projektansökningar kom in till utlysningen som stängde i november 2021. Finansiering har beviljats för totalt 12 förstudieprojekt, 13 fullskaleprojekt och 1 pilotprojekt (totalt 26 nya projekt).

Alla beviljade projekt i utlysningen

Automatiserat demonteringssystem för återvinning av batterimetaller
Semi-automated Dismantling System for Battery Metal Recovery and Recycling

Projektledare: Northvolt Revolt AB
Beviljad finansiering: 4 991 130 kr

Omvandling av järnsand till högkvalitativ järnklorid och silikatsand
Conversion of iron sand into high purity iron chloride and silicate sand products

Projektledare: EasyMining Services Sweden AB
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Reducerad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet vid sprängning
Reduced environmental impact and promote safety during blasting RENIS
Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 1 385 500 kr

Fossilfri förbränning i grate-kiln pelletsverk med hjälp av co-jetbrännare
Fossil-free combustion in grate-kiln pelletizing plants using co-jet burner

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 2 838 000 kr

Sannolikhetsbaserad dimensionering av underjords- och dagbrottsgruvor
Probabilistic design for underground and open pit mines
Projektledare: Itasca Consultants AB
Beviljad finansiering: 499 393 kr

Syrgas som möjliggörare för energieffektiva och klimatneutrala järnoxidprocesser och produkter
Oxygen as enabler for energy-efficient and climate-neutral iron oxide processes and products

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 9 970 000 kr

ARBS – Energieffektiv malning
ARBS: Energy Efficient Comminution
Projektledare: Comminution Reimagined Sweden AB
Beviljad finansiering: 15 000 000 kr

Icke-giftig lakning och utvinning av guld med tiosulfatbaserad lixviant och Selmet metallseparationsteknologi
Non-toxic leaching and recovery of gold using thiosulfate based lixviant and Selmext metal separation technology

Projektledare: Chromafora AB
Beviljad finansiering: 8 146 856 kr

Processer som möjliggör metall- och fosforåtervinning från ståltillverkningsslagg
Processes enabling metal and phosphorus recovery from steelmaking slag
Projektledare: Kungliga Tekniska Högskolan
Beviljad finansiering: 375 000 kr

Dynamisk provning av kompletta bergförstärkningssystem för underjordsgruvor
Dynamic testing of full rock support systems for underground mines

Projektledare: SWERIM AB
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Full metallutvinning från slam producerat vid smältprocesser
Full Metal Extraction from Smelter Sludges (FUMES)

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

HIPECS Högprestandaberäkning av krossning och malning i stora partikelsystem
HIPECS – High-performence computation of comminution in large particle systems

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Sulfatrening från gruvlakvatten – utveckling av fullskalig bioreaktoranläggning (SULFREM)
Sulfate removal from mine leachate – development of full-scale bioreactor system (SULFREM)

Projektledare: Uppsala universitet
Beviljad finansiering: 4 569 064 kr

Numerisk undersökning om effekterna av spränghålsavvikelse på fragmentering
Numerical investigation on impacts of blast-hole deviation on fragmentation

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Spänningsförändringar i underjordsgruvor från teoretiska studier till praktiska rekommendationer
Stress changes in underground mines – from investigation to practical tools

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 5 019 805 kr

Bedömning av syrabildningspotential utifrån XRF/XRT-skanning av borrkärnor
Prediction of acid rock drainage potential using XRF/XRT drill core scanning

Projektledare: Örebro universitet
Beviljad finansiering: 491 826 kr

Ståltillverkning med låga järnförluster under smältning
Low Ironloss-Melting Steelmaking

Projektledare: Kungliga Tekniska Högskolan
Beviljad finansiering: 499 632 kr

AGtrition – Koncept för att utveckla ett multidimensionellt småskaligt test för AG kvarnar
AGtrition – Conceptual design for developing a multidimensional small-scale AG mill test

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 498 000 kr

ReCalc – Industrikarbonater som biprodukter från Garpenbergergruvan
ReCalc – Industrial carbonates as a byproduct from the Garpenberg mine

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 490 622 kr

Ultraljudsintensifierad produktion av titanfosfat från gruvavfall
Ultrasound intensified production of titanium phosphate from mine waste streams

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

En färdplan för attraktivt, inkluderande och säkert gruvarbete
A road map for attractive, inclusive and safe mine work

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 7 878 735 kr

En generell digital tvilling baserad på statistiska och logiska modeller för innovationer inom gruvindustrin
A general digital twin driving mining innovation through statistical and logical modelling

Projektledare: Örebro universitet
Beviljad finansiering: 4 900 000 kr

Radarize: Avancerad perception och navigering för självkörande underjordsfordon
Radarize: Advanced Perception and Navigation for Autonomous Underground Vehicles

Projektledare: Örebro universitet
Beviljad finansiering: 5 435 512 kr

Adaptiv automation för ortdrivning
Adaptive automation for face drilling

Projektledare: Epiroc Rock Drills AB
Beviljad finansiering: 5 569 930 kr

Utveckling av digital tvilling för bergborrning
Development of digital twin for rock drilling

Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 4 082 744 kr

Realtidsmätning av slaggvolym inuti pelletsverk av Grate Kiln med hjälp av stereoteknik och maskininlärning
Online estimation of slag volume inside the grate kiln pellet plant by stereo vision and machine learning

Projektledare: RISE Energy Technology Center AB
Beviljad finansiering: 2 289 439 kr

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Ett spännande år med stora samhällsutmaningar och grön omställning i fokus

Vi ser tillbaka på ett år då gruvbranschen har fått stor uppmärksamhet. Det har inte bara handlat om utmaningarna med tillståndsprocesserna, utan innovation kopplat till hållbar försörjning av metaller och mineral har också…

2021-12-22

It is time to update the Strategic Research and Innovation Roadmap for the Swedish mining, mineral and metal producing industry – and you are invited!

Due to the new restrictions – NOW DIGITAL!  Every three years the Strategic Research and Innovation Roadmap for the Swedish mining, mineral and metal producing industry is updated. Now it is time again,…

2021-12-06

Nytt internationaliseringsbidrag för att främja nya samarbeten och innovation för hållbar gruvdrift och metallproduktion

Har du internationella kontakter som skulle kunna leda till nya samarbeten, men behöver hjälp på traven för att komma igång? Nu lanserar vi ett internationaliseringsbidrag som syftar till att inleda nya samarbeten med…

2021-12-01