Prospektering

Europa är starkt beroende av import av en mängd mineral och metaller. Trots att vi i Europa använder mer än 20 procent av den globala produktionen av metaller och mineral så producerar vi bara 3 procent.

Berggrunden i Europa har god potential för nya mineraliseringar, men området är till stora delar underprospekterat och det råder också konkurrens om marken.

Djupare och bättre i tre dimensioner

Framtidens prospektering kommer att fokusera på att hitta mineraliseringar djupare ned i jordskorpan, där inte lika mycket information finns.

Prospektering på djupet kräver förbättrade metoder för borrning och att geofysiska metoder lättare ser på djupet. Mål för prospekteringen ska hittas lättare med hjälp av kunskap om berggrundens tredimensionella struktur och med förbättrade malmgeologiska modeller.

Målbild

Det tematiska området har som mål att förse Sverige med den teknologi och kunskap som behövs för att hitta djupa mineraliseringar. Detta ska leda till en högre grad av självförsörjning av metaller och mineral, och samtidigt minska konflikter om markanvändning.

FacebookTwitterLinkedInEmail