Social acceptans

Den globala gruv- och metallproducerande industrin har genomgått stora förändringar de senaste decennierna vad gäller företagens påverkan på miljön och lokalsamhället. Det är idag omöjligt att inte ta hänsyn till påverkan på omgivningen.

Idag finns också en större medvetenhet hos konsumenter om hur varor produceras och vilken social kultur företag har. Detta ställer högre krav på företagen.

Konflikter som rör markanvändning blir allt vanligare och det finns ett behov av tydligare riktlinjer för hur olika intressenters anspråk ska utvärderas.

Målbild

Gruvindustrins och den metallutvinnande industrins ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan ses som godtagbar och legitim av både intressenter och allmänheten.

FacebookTwitterLinkedInEmail