Mineralteknik

För att kunna tillgodogöra sig metaller från den malm som bryts måste berget först sönderdelas. Detta är idag den mest energikrävande delen av processen, men också avgörande för hur stor andel av metallen man kan extrahera.

Fler metaller

Det finns också utmaningar i att kunna utvinna flera metaller ur mer komplexa malmer för att på så sätt utnyttja naturresurserna bättre. Om fler metaller kan tas till vara blir också mängden avfall att hantera mindre.

Målbild

Intelligenta produktionssystem där man tidigt sorterar ut gråberg från malmförande berg och där sönderdelningen av berget är energieffektiv och anpassad till den efterföljande anrikningsprocessen bidrar till en lägre energiförbrukning och ett bättre nyttjande av naturresurserna.

FacebookTwitterLinkedInEmail