Efterbehandling och miljöprestanda

Även om den miljömässiga påverkan av gruvdrift har minskat avsevärt de senaste decennierna kan verksamheten fortfarande påverka miljön, och konflikter om markanvändning är relativt vanliga. Industrin förbrukar också mycket energi, ofta i form av fossila bränslen, och utsläpp av kväve från odetonerade sprängämnen kan förekomma.

En stor utmaning för att minimera miljöpåverkan är att förhindra bildandet av surt dräneringsvatten från gruvavfall som innehåller sulfider och att hindra sådant vatten från att nå grundvatten och vattendrag.

Avfall eller resurs

Nya och förbättrade metoder för att täcka rester från gruvbrytningen kan utvecklas. Man behöver också undersöka möjligheterna att konvertera rester från gruvbrytningen som traditionellt sett som avfall till produkter.

Målbild

Miljöpåverkan från gruvbrytning ska vara långsiktigt hållbar och accepterad av samhället. Inga farliga utsläpp görs och en stor del av gruvavfallet kan användas som en resurs. Miljöerna kring stängda gruvor bidrar med biodiversitet och utrymmen för rekreation.

FacebookTwitterLinkedInEmail